ALGEMENE VOORWAARDEN VANAF 01.01.2022

Artikel 1 – Identificatie van Advocatenkantoor Decordier & Partners

1. FV Decordier & Partners is een maatschap van advocaten, met zetel te 9041 GENT (Oostakker), Orchideestraat 61A, met ondernemingsnummer 0544.628.175 en BTW-nummer BE 0544.628.175.

2. In de mate in huidige algemene voorwaarden verwezen wordt naar “advocatenkantoor Decordier & Partners” of “het kantoor” moet worden begrepen FV Decordier & Partners, zoals voormeld.

3. Advocatenkantoor Decordier & Partners is een groepering van advocaten in de zin van artikel 170.3. van de Codex Deontologie voor advocaten, zijnde “een samenwerkingsverband waarvan de leden enkel contractueel hebben vastgelegd hoe zij gemeenschappelijke diensten ter ondersteuning van de beroepsuitoefening van haar leden organiseren en hoe ze de kosten daarvan delen ".

4. Advocatenkantoor Decordier & Partners heeft een bijkomende vestigingseenheid te 1030 BRUSSEL (Schaarbeek), Helihavenlaan 57A. Het kantoor kan per e-mail gecontacteerd worden op info@decordier.eu

Artikel 2 – aanvaarding van de algemene voorwaarden door de cliënt

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van advocatenkantoor Decordier & Partners ten aanzien van de cliënt, dit bijgevolg aanvaardt dat onderstaande algemene voorwaarden voor de duur van de samenwerking van toepassing zijn. In de mate dat de eigen algemene voorwaarden van de cliënt onverenigbaar zouden zijn met onderstaande algemene voorwaarden, aanvaardt de cliënt dat de eigen algemene voorwaarden buiten toepassing dienen te worden gelaten.

2. Er kan enkel middels uitdrukkelijke, schriftelijke én ondertekende overeenkomst afgeweken worden van één of meer bedingen van huidige algemene voorwaarden.

Artikel 3 – dienstverlening door het kantoor

1. Advocatenkantoor Decordier & Partners verleent juridische bijstand in de meest brede betekenis van het woord, waaronder met name adviesverlening, bijstand bij gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures en het optreden als lasthebber kan begrepen worden.

2. Elke verbintenis in de uitvoering van de dienstverlening van het kantoor moet geacht worden een middelen- of inspanningsverbintenis te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij uit de aard van de opdracht ondubbelzinnig en zonder enige twijfel blijkt dat er sprake is van een resultaatsverbintenis.

3. Een instructie van de cliënt kan enkel worden beschouwd als ontvangen door het kantoor, indien namens het kantoor een uitdrukkelijke ontvangstbevestiging werd verstuurd.

Bijgevolg kan het louter doorsturen van een vraag of opdracht geen overeenkomst tot samenwerking doen ontstaan.

4. Het kantoor kan in functie van de interne organisatie naar eigen inzicht een deel of het geheel van de opdracht toevertrouwen aan één van haar advocaten, tenzij de cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk zou verzetten én zulks omwille van de strikte vertrouwelijkheid van het dossier ongeoorloofd moet worden geacht.

Artikel 4 – informatie

1. De cliënt is ertoe gehouden om op verzoek van het advocatenkantoor Decordier & Partners alle nuttige informatie aan het kantoor te verstrekken, dewelke vereist zou kunnen zijn voor de optimale dienstverlening. Advocatenkantoor Decordier & Partners kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, die gebeurlijk het gevolg zou zijn van informatie die onjuist, onvolledig of laattijdig door de cliënt werd meegedeeld aan het kantoor.

2. Het advocatenkantoor Decordier & Partners is te allen tijde gerechtigd om een einde te maken aan de dienstverlening, indien een verdere samenwerking onmogelijk wordt geacht ingevolge de gebrekkige informatieverstrekking vanwege de cliënt.

3. Het advocatenkantoor Decordier & Partners kan in de loop van de dienstverlening ontwerpdocumenten ter nazicht voorleggen aan de cliënt. Het kantoor behoudt zich evenwel het recht voor om bepaalde documenten als goedgekeurd te beschouwen, indien geen tijdige opmerkingen of aanvullende informatie wordt verschaft door de cliënt.

4. Het advocatenkantoor Decordier & Partners verbindt er zich toe om de klant over de uitvoering van de opdracht te informeren, dit telkens dit in het kader van de dienstverlening wenselijk of nuttig wordt geacht.

Artikel 5 – beroep op derden

1. Het advocatenkantoor Decordier & Partners kan naar eigen inzichten, onder eigen verantwoordelijkheid, een vrij beroep doen op derden, telkenmale dit voor de dienstverlening aan de cliënt noodzakelijk wordt geacht. Concreet wordt hierbij gedoeld op het beroep op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler-tolk, alsook op de vervanging door een andere advocaat voor eenvoudige procedurele taken.

2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk wordt geacht om een extern juridisch advies in te winnen (bv. buitenlandse advocaat, advocaat met bijzondere specialisatie, accountant…), zal deze derde in principe gekozen worden in onderling overleg met de cliënt. Indien het door de omstandigheden van de zaak niet mogelijk is om in onderling overleg een derde aan te duiden, is het kantoor gerechtigd om hiertoe eenzijdig het nodige initiatief te nemen. Het kantoor zal in voorkomend geval de nodige zorg besteden aan de keuze van deze derde.

3. Behoudens indien anders overeengekomen is de cliënt rechtstreeks aansprakelijk voor de betaling van de vergoeding/ereloon van de onder punten 1 en 2 bedoelde derden.

Artikel 6 – kosten en ereloon

1. Het advocatenkantoor Decordier & Partners zal periodiek in de loop van de dienstverlening of minstens bij de beëindiging van de opdracht een factuur ter vergoeding van ereloon en kosten ter betaling overmaken aan de cliënt. Behoudens andersluidende afspraak zal het verschuldigde bedrag op de factuur als volgt worden opgesplitst: - Overeengekomen ereloon - Administratiekosten - Voorgeschoten kosten Tenzij anders overeengekomen wordt de door het advocatenkantoor Decordier & Partners uitgevoerde dienstverlening aangerekend op basis van een uurtarief, dat bij aanvang van de samenwerking aan de cliënt wordt meegedeeld.

2. De factuur (ereloon en in voorkomend geval kosten) wordt verhoogd met BTW volgens het geldend tarief op datum van uitgifte van de factuur. Het huidige BTW-tarief bedraagt 21 procent.

3. Het advocatenkantoor Decordier & Partners kan zowel bij aanvang van de dienstverlening, als in de loop van de opdracht één of meerdere provisiefacturen (voorschotten) overmaken aan de cliënt, rekening houdend met de aard van de dienstverlening en de te verwachten omvang van de prestaties. Eventuele provisies worden in rekening gebracht bij de opmaak van gedetailleerde ereloon-en kostenstaten.

4. In de mate dat op de website van het advocatenkantoor Decordier & Partners een uurtarief inzake ereloon wordt vermeld, kan het kantoor dit uurtarief in onderling overleg met de cliënt aanpassen in functie van de aard of de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de gevraagde dienstverlening, de ervaring van de behandelende advocaat en/of het dringend karakter van de opdracht.

5. De facturen van het advocatenkantoor Decordier & Partners zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag, zoals opgegeven op de factuur. Bij gebrek aan tijdige betaling van het gehele factuurbedrag heeft het advocatenkantoor Decordier & Partners het recht om een moratoire interest van 10% per jaar aan te rekenen vanaf de vervaldatum tot datum van algehele betaling, dit automatisch en zonder de cliënt daartoe voorafgaand in gebreke te moeten stellen. Elke laattijdige betaling door de klant verleent het advocatenkantoor Decordier & Partners bovendien tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% op de openstaande hoofdsom. Voor het geval een buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van een factuur noodzakelijk zou blijken, is de cliënt tevens gehouden tot betaling van alle bijkomende kosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding).

6. De cliënt dient binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na dagtekening van enige factuur (zowel provisiefactuur, tussenfactuur en eindfactuur) diens opmerkingen schriftelijk en gemotiveerd ter kennis brengen van het advocatenkantoor Decordier & Partners. Bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen voormelde termijn wordt de cliënt geacht de factuur integraal te hebben aanvaard.

7. Bij gebrek aan tijdige betaling van een factuur, is het advocatenkantoor Decordier & Partners bovendien gerechtigd om de uitvoering van de opdracht hetzij te schorsen tot op het ogenblik van de algehele betaling van de verschuldigde bedragen, hetzij om de dienstverlening definitief te beëindigen, dit zonder dat de cliënt daartoe in gebreke dient te worden gesteld. Ingeval het advocatenkantoor Decordier & Partners een onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst noodzakelijk acht, moet de overeenkomst ontbonden worden geacht lastens de cliënt. De cliënt aanvaardt dat een gebeurlijke schorsing of beëindiging van de dienstverlening voorafgaandelijk per gewone brief of e-mailbericht aan de cliënt kan worden meegedeeld, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van het advocatenkantoor Decordier & Partners kan leiden.

8. Het advocatenkantoor Decordier & Partners bedingt uitdrukkelijk de hoofdelijke en ondeelbare gehoudenheid van de cliënten tot betaling van de facturen, dit indien de belangen van meerdere cliënten door het kantoor worden behartigd.

Artikel 7 - derdengelden

1. Het advocatenkantoor Decordier & Partners verbindt zich ertoe om alle bedragen, die het kantoor voor rekening van een cliënt ontvangt, binnen de kortst mogelijke tijd door te storten aan de cliënt, behoudens andersluidende overeenkomst hieromtrent. Indien een bedrag niet onmiddellijk kan worden doorgestort aan de cliënt, brengt het advocatenkantoor Decordier & Partners de cliënt alvast op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het betreffende bedrag niet onmiddellijk kan worden doorgestort.

2. Het advocatenkantoor Decordier & Partners mag op de bedragen die voor rekening van de cliënt worden ontvangen, sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is (ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn). Het kantoor brengt de cliënt schriftelijk op de hoogte, indien derdengelden om voormelde reden niet worden doorgestort.

3. Het advocatenkantoor Decordier & Partners stort alle bedragen die zij vanwege de cliënt ontvang voor rekening van derden binnen de kortst mogelijke termijn door aan deze derden.

Artikel 8 – aansprakelijkheid van het kantoor

1. Het advocatenkantoor Decordier & Partners levert uitsluitend een inspanningsverbintenis in het kader van de dienstverlening van kantoor, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij uit de aard van de opdracht ondubbelzinnig en zonder enige twijfel blijkt dat er sprake is van een resultaatsverbintenis.

2. Het advocatenkantoor Decordier & Partners kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke fouten of tekortkomingen van derden, met inbegrip van derden die in toepassing van artikel 5 van onderhavige algemene voorwaarden door het kantoor werden ingeschakeld. Het voormelde geldt eveneens indien de betrokken derden hun vergoeding of ereloon het advocatenkantoor Decordier & Partners zouden aanrekenen en desgevallend als een onderaannemer van het kantoor zouden worden beschouwd.

3. Alle advocaten van het advocatenkantoor Decordier & Partners zijn voor wat betreft de beroepsaansprakelijkheid verzekerd via een collectieve polis “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten”, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies. De tussenkomst van de verzekeraar bedraagt in beginsel maximaal 2.500.000,00 euro per schadegeval, onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis. De cliënt aanvaardt dat de beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het advocatenkantoor Decordier & Partners in alle gevallen en ongeacht het karakter van de tekortkoming beperkt blijft tot het bedrag dat gedekt wordt via voormelde verzekering, zodat de cliënt geen aanspraak kan maken op een schadevergoeding (hoofdsom, interesten en kosten) die groter zou zijn dan het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

4. Voormelde beperking van de aansprakelijkheid van de advocaten van het advocatenkantoor Decordier & Partners zijn niet van toepassing in geval van een opzettelijke fout.

Artikel 9 – intellectuele eigendomsrechten

1. Het advocatenkantoor Decordier & Partners behoudt de intellectuele eigendomsrechten op de adviezen, contracten, procedurestukken en andere werkstukken, dewelke door het kantoor in het kader van de dienstverlening aan de cliënt worden bezorgd. Voormelde documenten kunnen door de cliënt uitsluitend worden gebruikt in het kader van de aan het advocatenkantoor Decordier & Partners toegekende opdracht. Het is de cliënt bijgevolg niet toegestaan om de betreffende documenten zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het advocatenkantoor Decordier & Partners te verspreiden of openbaar te maken, dit ongeacht in welke vorm en ongeacht de hulp van derden.

Artikel 10 – Beëindiging van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen het advocatenkantoor Decordier & Partners en de cliënt eindigt op het ogenblik dat de opdracht door het kantoor integraal werd uitgevoerd. Het advocatenkantoor Decordier & Partners brengt de cliënt schriftelijk op de hoogte, indien de opdracht als beëindigd kan worden beschouwd en het dossier bijgevolg wordt afgesloten.

2. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en bijgevolg alvorens de opdracht integraal werd uitgevoerd door het advocatenkantoor Decordier & Partners, hebben zowel de cliënt, als het advocatenkantoor Decordier & Partners het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige motivering te beëindigen. Voormelde beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren. In geval van beëindiging kan geen der partijen aanspraak maken op een schadevergoeding.

3. Het advocatenkantoor Decordier & Partners verbindt zich ertoe om de stukken van de cliënt binnen een redelijke termijn terug te bezorgen, indien de overeenkomst in toepassing van punt 2 van onderhavig artikel voortijdig werd beëindigd. Indien het initiatief tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst uitgaat van het advocatenkantoor Decordier & Partners, dient het kantoor rekening te houden met de mogelijkheid voor de klant om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

4. De cliënt is ertoe gehouden om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen, ongeacht de reden van de beëindiging van de overeenkomst. Het advocatenkantoor Decordier & Partners maakt in voorkomend geval een eindfactuur en bezorgt deze aan de cliënt. Voor de betaling van voormelde eindfactuur zijn de bepalingen van toepassing conform artikel 6 van huidige algemene voorwaarden.

5. Na beëindiging van de overeenkomst wordt het betreffende dossier door het advocatenkantoor Decordier & Partners gearchiveerd en vijf jaar bijgehouden, te rekenen vanaf de datum waarop werd meegedeeld dat het dossier wordt afgesloten. Na vijf jaar kan het dossier door het advocatenkantoor Decordier & Partners definitief worden vernietigd.

Artikel 11 – wijziging van de algemene voorwaarden

1. Het advocatenkantoor Decordier & Partners behoudt zich het recht voor om huidige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Het kantoor brengt de cliënt schriftelijk op de hoogte van de gewijzigde algemene voorwaarden, waarna de cliënt binnen een termijn van veertien dagen diens gebeurlijke opmerkingen met betrekking tot de gewijzigde algemene voorwaarden dient te laten gelden. Bij gebrek aan opmerkingen binnen voormelde termijn wordt de cliënt geacht definitief te hebben ingestemd met de gewijzigde algemene voorwaarden en wordt de cliënt voor de toekomst geacht gebonden te zijn door deze algemene voorwaarden, zulks conform artikel 2 van huidige algemene voorwaarden.

Artikel 12 – toepasselijk recht en geschillen

1. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van elk ander recht. Geschillen behoren tot exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken Oost-Vlaanderen, Gent, zonder afbreuk te doen aan bevoegde instanties bij de Orde van Vlaamse balies of de balie van Gent. Indien een of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.