Tarieven

Dat gesprek gaan we dan ook bij de start van een dossier aan. Tijdens een eerste afspraak maken we een inschatting van alle kosten, en leggen we uit hoe onze prestaties zullen worden aangerekend. Het is immers belangrijk dat u die kosten kan afwegen tegen de inzet van het dossier.

Bij sommige dossiers is het mogelijk om al onmiddellijk de omvang van de prestaties in te schatten, en om een vaste prijs af te spreken. Vaak is dat echter niet het geval, en dan vnl. in dossiers waarbij het verloop van een dossier afhankelijk is van externe factoren (zoals de proceshouding van een tegenpartij). In dat geval spreken we een uurtarief af, waarbij we al een inschatting proberen te geven van de verwachte totale prijs.

Indien u een verzekering rechtsbijstand hebt afgesloten, dan gaan we samen met u na of onze kosten door uw verzekeraar zullen worden betaald. Indien u over een beperkt inkomen beschikt, dan kijken we ook na of u in aanmerking komt voor juridische tweedelijnsbijstand (pro deo).

Ook na de opstart van het dossier garanderen we transparantie. U kan in elke stand van een dossier navragen wat de tussentijdse kostprijs is, en u kan ook op elk ogenblik vragen dat wij de resterende kostprijs inschatten. Zo blijft het voor u steeds duidelijk welke kostprijs verbonden is aan het dossier.

Nog vragen? Neem dan zeker contact op. We proberen hieronder alvast een helder antwoord te geven op de vragen die ons het vaakst gesteld worden.

1

Wanneer moet er worden betaald?

Wij rekenen onze prestaties tussentijds af. Zo houdt u zicht op de evolutie van de kosten, en zo kan u ook gespreid betalen.

Wij aanvaarden geen cash betalingen. Het is dus niet mogelijk om een gesprek onmiddellijk ter plaatse al af te rekenen.

2

Is het eerste gesprek gratis?

Nee. Voor een eerste gesprek rekenen we een forfaitaire prijs aan van 75 euro + 21% BTW

Daar staat wel wat tegenover: tijdens een eerste gesprek luisteren we naar uw verhaal, en leggen we uit welke rechtsregels van toepassing zijn. Ook verduidelijken we wat de volgende stappen zijn in een dossier.

Daarnaast leggen we uiteraard ook onze werkwijze uit, en leggen we uit welke kosten verbonden zouden zijn aan de verdere behandeling van het dossier.

3

Kan ik ook telefonisch al enkele vragen stellen?

Indien u vragen heeft over onze werkwijze, of over onze prijzen, dan kan u telefonisch navraag doen. Zo’n verkennend gesprek is gratis.

Juridische vragen worden dan weer niet tijdens een telefonisch gesprek beantwoord. Daarvoor moet u een afspraak maken.

4

Gaan gesprekken door op jullie kantoor, of kunnen we ook online vergaderen?

Ook online vergaderen is mogelijk. Wij maken voor online vergaderingen gebruik van Microsoft Teams.

Wij passen ons aan volgens wat voor u het makkelijkst is.

5

Krijg ik tijdens een eerste gesprek al een advies?

Ja. Tijdens een eerste gesprek luisteren we naar uw verhaal, en leggen we uit welke rechtsregels van toepassing zijn. Ook verduidelijken we wat de volgende stappen zijn in een dossier.

Dit eerste advies geven we mondeling (en niet schriftelijk). We baseren ons op uw verhaal, en op de informatie die u meebrengt.

Indien u wil dat we nadien een gemotiveerd schriftelijk advies opstellen, en ook dossierstukken bestuderen, dan bespreken we de kostprijs hiervan tijdens het eerste gesprek.

6

Wordt er een vaste prijs aangerekend?

Bij sommige dossiers is het mogelijk om al onmiddellijk de omvang van de te leveren prestaties in te schatten, en om een vaste prijs af te spreken. Vaak is dat echter niet het geval, en dan vnl. in dossiers waarbij het verloop van een dossier afhankelijk is van externe factoren (zoals de proceshouding van een tegenpartij). In dat geval spreken we een uurtarief af, waarbij we al een inschatting proberen te geven van de verwachte totale prijs.

Omdat wij in verschillende rechtsmateries actief zijn, is het niet mogelijk om hier een volledig overzicht te geven van alle procedures waarvoor een vaste prijs wel of niet mogelijk is.

We geven daar uiteraard graag meer informatie over. Aarzel dus niet ons te contacteren.

7

Krijgen we in ons dossier een detail van de prestaties?

Onze prestaties en kosten worden nauwgezet bijgehouden. Indien er geen vaste prijs is afgesproken, dan bezorgen we samen met elke factuur ook onmiddellijk een timesheet. Zo ziet u welke prestaties zijn geleverd.

8

Kunnen we de prijs verbinden aan het resultaat van het dossier?

Nee. Het is wettelijk verboden voor advocaten om hun ereloon te verbinden aan de uitslag van een procedure (art. 446ter Ger.W.). Een no cure no pay regeling, waarbij de advocaat enkel betaald wordt bij een positief resultaat, is dus niet toegelaten.

9

Moet de tegenpartij de kosten van jullie kantoor terugbetalen?

In burgerlijke zaken krijgt de in het gelijk gestelde partij een rechtsplegingsvergoeding, als tussenkomst in de gemaakte advocatenkosten. Deze vergoeding wordt enkel toegekend, indien u een advocaat hebt geraadpleegd.

Of een rechtsplegingsvergoeding wordt toegekend, hangt af van het resultaat van de procedure. Enkel wie in het gelijk gesteld wordt, heeft recht op een rechtsplegingsvergoeding.

De rechtsplegingsvergoeding wordt begroot in functie van de waarde van de vordering, en niet op basis van de werkelijk gemaakte advocatenkosten. Hoe groter de waarde van de vordering, hoe groter de rechtsplegingsvergoeding. De rechter kan ook rekening houden met de complexiteit van een dossier, of met de financiële situatie van de partij die in het ongelijk werd gesteld.

Bij een eerste gesprek geven we hierover meer informatie, zodat u het procesrisico en de kosten van de procedure goed kan inschatten.

10

Zijn in jullie tarieven ook de kosten van de procedure of van de deurwaarder vervat?

Nee. Onze tarieven zijn exclusief eventuele betekenings- en uitvoeringskosten, rolrechten of rechtsplegingsvergoedingen. Het gaat hier immers niet om kosten die aan ons kantoor moeten worden betaald, maar wel aan (respectievelijk) de gerechtsdeurwaarder, de FOD Financiën of de tegenpartij.

Bij een eerste gesprek geven we hier meer uitleg over, zodat u kan inschatten welke kosten u mag verwachten, en in welke grootteorde die te situeren zijn.

11

Werken jullie met een offerte of een overeenkomst?

Ja. Indien u voor het eerst beroep doet op ons kantoor, dan maken we een advocatenovereenkomst op. Daarin worden alle afspraken (en dus ook de prijsafspraken) schriftelijk bevestigd.

12

Is er BTW verschuldigd?

Ja. Sinds 1 januari 2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan BTW. Op al onze prestaties rekenen we dus 21% BTW aan.

13

Werken jullie ook pro deo ?

Ja. Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij ons terecht kan. Wij treden dus ook op voor wie het financieel moeilijk heeft. Indien u beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden, dan kunnen wij gratis voor u optreden via het systeem van juridische tweedelijnsbijstand (pro deo). Ook voor wie niet aan de voorwaarden voldoet, maar beperkte financiële mogelijkheden heeft, zijn we bereid aangepaste prijsafspraken te maken (zoals gespreide betaling).

Voorwaarden

U kan een beroep doen op juridische tweedelijnsbijstand (pro deo), indien:

  • - uw inkomen en dat van uw gezinsleden niet hoger is dan de vastgelegde inkomensgrenzen
  • - u deel uitmaakt van een bepaalde categorie personen (minderjarigen, leefloners, gehandicapten, gedetineerden, sociale huurders, geesteszieken, gedetineerden)

Procedure

Indien u aan deze voorwaarden voldoet, dan helpen wij u om bewijzen te verzamelen en een aanvraag juridische tweedelijnsbijstand in te dienen.

Indien u vermoedt dat u in aanmerking komt voor juridische tweedelijnsbijstand, dan brengt u best de volgende stukken mee naar een eerste afspraak:

  • - een attest samenstelling gezin
  • - recente bewijzen van uw inkomen en dat van uw gezinsleden