Privacyverklaring

1. ALGEMEEN

Dit is de privacyverklaring van het advocatenkantoor DECORDIER & PARTNERS (verder ook aangeduid als “ons kantoor” of “wij”). Deze privacyverklaring is er op gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die via de website van ons kantoor (www.decordier.eu) en/of op een andere wijze online plaatsvinden. Omdat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van onze website voor ons kantoor heel belangrijk is, willen wij u informeren over de maatregelen die genomen worden om uw privacy te beschermen. Tevens willen wij u zo nauwkeurig mogelijk op de hoogte stellen van welke persoonsgegevens precies bewaard worden bij een bezoek aan onze website, alsook de reden waarom deze gegevens bewaard worden. Huidige verklaring dient samen gelezen te worden met ons cookie-beleid, dat u hier kan terugvinden.

2. KENNISNAME EN AANVAARDING

Door gebruik te maken van onze website, de bijhorende toepassingen en het invullen van formulieren bevestigt u kennis genomen te hebben van de bepalingen en maatregelen in deze privacyverklaring. Ook door het vrijwillig meedelen van uw persoonsgegevens om welke reden dan ook, bevestigt u kennis genomen te hebben van de bepalingen en maatregelen in dit privacybeleid. Gelieve dus deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen vooraleer u overgaat tot registratie of inschrijving via onze website en uw persoonsgegevens doorgeeft via www.decordier.eu. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website of om te voldoen aan nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen. We raden u dan ook aan om deze verklaring regelmatig te consulteren. Belangrijke wijzigingen zullen via onze website of per e-mail worden aangekondigd.

3. DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon of instelling die instaat voor het verzamelen van de persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website en bij het invullen van eventuele formulieren op de website. Het advocatenkantoor DECORDIER & PARTNERS is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de website www.decordier.eu.

4. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Onder de noemer “persoonsgegevens” dienen alle gegevens of informatie te worden verstaan die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Door de ruime formulering zijn heel veel gegevens als persoonsgegevens te beschouwen. Wij verwerken evenwel geen direct identificerende gegevens over u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, enz.), tenzij u ons zelf deze persoonsgegevens bezorgt via een contactformulier op de website of rechtstreeks via e-mail, brief of telefoon. Aan de hand van cookies en trackingtechnologieën worden verschillende niet-direct identificerende gegevens bij een bezoek aan de website wel op een geautomatiseerde wijze verzameld, zoals bijvoorbeeld de browser die u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, uw IP-adres, de zoektermen die u gebruikte om de website te vinden, enz. Wij verwijzen in dit kader ook naar het cookiebeleid van onze website.

5. RECHTVAARDIGINGSGRONDEN EN DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING

5.1. Definitie verwerking

De verwerking van persoonsgegevens betreft alle mogelijke bewerkingen of een geheel van bewerkingen, al dan niet geautomatiseerd, zoals bijvoorbeeld het verzamelen, structureren, bewaren, raadplegen, bijwerken, gebruiken, combineren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens. Voor sommige van die verwerkingen kan het advocatenkantoor DECORDIER & PARTNERS beroep doen op verwerkers. Dat zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, overheidsinstanties, diensten of andere organen die in onder toezicht van het advocatenkantoor DECORDIER & PARTNERS persoonsgegevens verwerken.

5.2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

A. Gerechtvaardigd belang van het advocatenkantoor DECORDIER & PARTNERS

We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is. Via de verwerkte persoonsgegevens kunnen wij nagaan hoe onze website wordt gebruikt en kunnen wij de inhoud en de lay-out ervan verbeteren. De verzamelde persoonsgegevens laten ons ook toe om de website beter te beveiligen, met name door het verwerken van de gegevens betreffende uw IP-adres, de gebruikte browsers, de bezochte pagina’s, de eerder bezochte websites enz. Wij verwerken deze gegevens op basis van het gerechtvaardigde belang van het advocatenkantoor DECORDIER & PARTNERS om een goed functionerende en veilige website aan te bieden.

B. Toestemming van de betrokkene

Verder kan een bezoeker van de website www.decordier.eu aan de hand van de vermelde contactgegevens ook rechtstreeks contact opnemen met het advocatenkantoor DECORDIER & PARTNERS, onder meer via telefoon en e-mail. Ons kantoor zal genoodzaakt zijn om de gegevens van de gebruiker of de bezoeker, die via de vermelde communicatiekanalen contact opneemt, te verwerken met oog op het beantwoorden van de gestelde vragen of het verwerken van sollicitaties. Hiervoor kan ons kantoor gegevens verwerken, zoals uw naam, uw contactgegevens en alle andere persoonsgegevens die aan ons kantoor worden verstrekt, dewelke relevant zijn om uw vraag te beantwoorden of om aan een sollicitatieverzoek verder gevolg te geven. Voormelde gegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming, vermits u vrij bent om te kiezen of u uw persoonsgegevens al dan niet verstrekt. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming opnieuw in te trekken (zie ook verder).

6. DE VERWERKING VAN DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Het advocatenkantoor DECORDIER & PARTNERS doet beroep op een derde bij het verwerken van de persoonsgegevens via de website, met name voor het hosten van de website en dergelijke meer. De persoonsgegevens dewelke rechtstreeks door een gebruiker of een bezoeker aan ons kantoor worden meegedeeld, worden verwerkt door ons kantoor zelf. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist. Voor de persoonsgegevens die worden doorgegeven in het kader van ons cookiebeleid, verwijzen wij u graag door naar onze cookieverklaring . Als verwerkingsverantwoordelijke waakt ons kantoor hoe dan ook over de kwaliteit en de wettelijkheid van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens, waarbij de nodige maatregelen worden genomen om onnauwkeurige of onvolledige gegevens te wissen of te verbeteren. Het uitgangspunt is dat enkel de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, dewelke onmiddellijk dienend zijn voor het bereiken van de hoger vermelde verwerkingsdoeleinden. Er worden geen overmatige gegevens verzameld of verwerkt, dewelke in de toekomst misschien nuttig zouden kunnen worden. Zoals de wet voorschrijft, worden er geen gevoelige gegevens zoals de raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele voorkeuren, gezondheid en het lidmaatschap van een vakvereniging door ons verwerkt.

7. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

De persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duurtijd die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van onze verwerkingsdoeleinden. Een langere bewaring of verdere verwerking dan nodig voor de doeleinden te bereiken wordt niet gedaan. Ons kantoor neemt hierbij redelijke beveiligingsmaatregelen, ten einde de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of enige ongeoorloofde verwerking. Indien een bezoeker of gebruiker zijn/haar toestemming intrekt worden de reeds verzamelde persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, tenzij deze gegevens verder noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een lopende overeenkomst of in het kader van een wettelijke verplichting, gerechtelijk of politioneel onderzoek.

8. DE RECHTEN VAN DE BEZOEKER OF GEBRUIKER

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens, dewelke door het advocatenkantoor DECORDIER & PARTNERS worden verwerkt. Wij merken op dat een redelijke vergoeding kan worden aangerekend, indien verschillende kopieën van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden aangevraagd. U heeft het recht om de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te laten verbeteren of te laten verwijderen. Tevens heeft u het recht om een reeds verleende toestemming in te trekken, met dien verstande dat het intrekken van uw toestemming als dusdanig geen invloed kan hebben op de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóór de intrekking van de toestemming. U beschikt tot slot over een dubbel recht van verzet voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. De wettelijke bepalingen voorzien enerzijds een algemeen recht op gemotiveerd verzet, en anderzijds een recht op kosteloos en niet-gemotiveerd verzet tegen een verwerking van de persoonsgegevens in geval van direct marketing. Een verzoek op grond van één van bovenstaande rechten kan worden gericht aan info@decordier.eu, of per post op het adres 9041 OOSTAKKER, Orchideestraat 61A, dit steeds mits voorlegging van een identiteitsbewijs. Wij merken hierbij op dat de toepasselijke wetgeving voorwaarden kan opleggen aan de uitoefening van de bovenvermelde rechten.

9. BEVOEGDE INSTANTIE BIJ EVENTUELE INBREUKEN

Indien u van oordeel bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kan u een klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dewelke u als volg kan bereiken: Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel E-mail: contact@apd-gba.be Telefoon: +32 (0)2 274 48 00 Fax:+32 (0)2 274 48 35

10. SLOTBEPALING

Indien u verdere vragen over de website www.decordier.eu of over deze privacyverklaring heeft, kan u zich steeds richten tot info@decordier.eu.