GEBRUIKSVOORWAARDEN - DISCLAIMER

ALGEMEEN

Deze website is eigendom van FV Decordier & Partners (hierna Advocatenkantoor Decordier & Partners). Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende bepalingen, die tot doel hebben de voorwaarden te omschrijven waaronder het kantoor u toegang verleent tot haar website.

INFORMATIE

Het Advocatenkantoor Decordier & Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een verstrekking van bindende informatie aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u persoonlijk advies wenst, kan u steeds contact opnemen via info@decordier.eu of op het telefoonnummer 09/353.73.53.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Advocatenkantoor Decordier & Partners of rechthoudende derden. Inbreuken op het bovenstaande en/of op de ter zake geldende wetgeving kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolgingen en/of burgerlijke vorderingen, hierin begrepen vorderingen tot schadevergoeding.

AANSPRAKELIJKHEID

Advocatenkantoor Decordier & Partners kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld indien de gegevens op deze site onvolledig, onnauwkeurig, voorbijgestreefd en/of foutief zouden zijn, noch voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@decordier.eu. De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Advocatenkantoor Decordier & Partners geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. In de mate dat deze website verwijst naar hyperlinks van websites of applicaties van derden, impliceert een dergelijke verwijzing geenszins een impliciete goedkeuring van de inhoud van de bedoelde websites of applicaties. Het Advocatenkantoor Decordier & Partners benadrukt geen zeggenschap te hebben over de inhoud van websites of applicaties van derden en kan bijgevolg in geen enkele hypothese aansprakelijk gesteld worden voor inhoud of kenmerken ervan. Onze aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid worden uitbetaald.

PRIVACY CLAUSULE

Het Advocatenkantoor Decordier & Partners zal enkel de persoonlijke informatie verzamelen (naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,) dewelke vrijwillig door u werd verleend via onze website of e-mail. Deze informatie wordt door het Advocatenkantoor Decordier & Partners bewaard en niet aan derden meegedeeld. De informatie zal worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om u gepersonaliseerde informatie te verstrekken. U kan de persoonlijke informatie die u heeft overgemaakt controleren, wijzigen of verwijderen door eenvoudige aanvraag op het volgende e-mailadres: info@decordier.eu.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.